shape
shape
"Garantir o dereito á igualdade de oportunidades e de trato, así como o exercicio real e efectivo de dereitos por parte das persoas con minusvalidez en igualdade de condicións respecto do resto de cidadáns e cidadás, a través da promoción da autonomía persoal, da accesibilidade universal, do acceso ao emprego, da inclusión na comunidade e a vida independente e da erradicación de toda forma de discriminación"

(Art.º 1 Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeneral de dereitos das persoas con minusvalidez e da súa inclusión social)
shape
Idioma
shape
Castellano
Galego
REDES SOCIAIS:

BLOGS INFORMÁTIVOS: